fbpx

Škola naruby

Na nadcházející školní rok jsme si pro vaše děti připravili novinku v podobě dvouhodinové volnočasové aktivity, kroužku, s názvem Škola naruby. Jedná se o unikátní propojení dvou našich zatím samostatných šlužeb: Neuro-vývojové stimulace a DYS Doučka.

A proč jsme se k tomuto kroku rozhodli?

Velmi často se v naší praxi setkáváme s dětmi, které mají specifickou poruchu učení a zpravidla u nich zjistíme také přetrvávající primární reflexy. Spojením DYS Doučka, tedy speciálně pedagogické podpory, a neurovývojové stimulace získáváme opravdu efektivní nástroj, jak dětem s učením pomoci, a nejen s ním.

Volnočasový kroužek Škola naruby kombinuje nejnovější poznatky z oblasti speciální pedagogiky, neurovědy, vývojové psychologie a multismyslové stimulace. Vycházíme z předpokladu, že jeden přístup mnohdy k řešení nestačí, a proto kombinujeme různé metody v závislosti na individuálních potřebách dítěte. V rámci aktivity se zaměřujeme na dítě jako celek.

Co je speciálně pedagogická podpora, DYS Doučko?

Je to soubor technik a strategií pro reedukaci u dětí se specifickými poruchami učení. Těmto dětem se není možné v dnešní době v přeplněné třídě náležitě věnovat. Co by potřebovaly? Především individální a kvalitní přístup. A na to přetížený pedagog bohužel v našem školském systému nemá prostor. Důležité je zjistit, co u konkrétního dítěte doopravdy funguje a přesně na to se zaměřit.

Specifické poruchy učení se mohou projevovat následovně:

POTÍŽE SE ČTENÍM
 • Pomalé tempo
 • Záměna tvarově podobných písmenek
 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Krátké a dlouhé samohlásky
 • Neporozumění textu

POTÍŽE SE PSANÍM
 • Těžkopádné psaní a kreslení
 • Plete si pravou a levou stranu
 • Pomalé pracovní tempo 
 • Horší zraková představivost
POTÍŽE S POČTY
 • Počítání v řadě
 • Matematické operace sčítání a odčítání 
 • Řešení slovních úloh
 • Určování času, částí dne, týdne a roku 
 • Nakupování a počítání peněz
Co je Neuro-vývojová stimulace?

Jedná se o psychomotorickou terapii, která se využívá buď jako preventivní program ve skupině dětí, nebo jako intervenční nástroj při inhibici přetrvávajících primárních reflexů. Tyto reflexy se vyvíjejí již v prenatálním období a slouží dítěti při porodu a v prvních měsících života (např. sací reflex). Vývojem dítěte dochází k jejich postupné inhibici. Jsou nahrazovány přechodnými reflexy a následně trvalými.

Pokud ve vývoji dojde například k přeskočení určité vývojové fáze (pro ilustraci – dítě přeskočí fázi lezení a začne rovnou chodit), mohou tyto reflexy u dítěte přetrvávat a způsobovat poruchy učení, soustředění, komunikace i chování. Primární reflexy často přetrvávají u dětí předčasně narozených či dětí narozených císařským řezem.

Co je Škola naruby?

Škola naruby je dvouhodinový kroužek, vedený speciální pedagožkou Bc. Denisou Bodečkovou, během kterého se zaměříme na reedukaci u specifických poruch učení a samotnou neuro-vývojovou stimulaci.

Během první půl hodiny se děti budou věnovat jednoduchým cvikům inhibujícím převrvávající primární reflexy a v další hodině a půl se zaměří na techniky pro cvičení a procvičování vhodné pro děti se specifickými poruchami učení.

Zaměříme se na:

 • zlepšování jemné motoriky,
 • procvičování hrubé motoriky,
 • koordinaci ruka-oko,
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • nácvik socálních dovedností.

Vhodné pro děti od 7 do 11 let s poruchami učení (nemusí být diagnostikované v PPP). Kroužek naopak není vhodný pro děti s PAS, vývojovou dysfázií

Počet dětí ve skupině bude omezený na 6 osob, abychom se každému dítěti mohli věnovat individuálně. Neváotálejte proto s přihlášením příliš dlouho, místa se rychle plní.

KDY?

Vídat se s dětmi budeme každý týden a vybrat si můžete ze dvou vypsaných termínů*:

ÚTERÝ

13:00–15:00

/

ČTVRTEK

16:00–18:00

*Vyhrazujeme si však právo změnit preferovaný termín s ohledem na potřebu rozdělení dětí do skupin podle věku.

CENA
5 000 Kč/pololetí

Cena standardní neuro-vývojové stimulace je 6 000 Kč na pololetí. Tento kroužek je tím pádem velmi výhodnou variantou. Kromě půlročního cvičení NVS získáváte pro vaše dítě navíc speciálně pedagogickou podporu JAKO BONUS.

Těšíme se od září na viděnou…